Terroryzm - Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Co? Gdzie? Kiedy?

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
położenie: Województwo Kujawsko-Pomorskie
adres: Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz
telefony: 52
-349-77-77
infolinia: 9287
fax: 52
-349-7397
www: kryzys.uwoj.bydgoszcz.pl


Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy/Urzędu Miejskiego
położenie: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Bydgoski Grodzki
adres: Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
telefony: 52
-328-8913
fax: 52
-328-8459
www: www.bydgoszcz.plZasady bezpiecznego życia:
1. dostrzegaj niebezpieczeństwo (przewiduj),
2. poznaj sposoby ochrony (unikaj),
3. umiej reagować (reaguj).

JAK ZMNIEJSZYĆ MOŻLIWOŚĆ ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO

W A Ż N E !

Efektywność wszelkich działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie aktom terroryzmu jest pochodną skuteczności snob odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju i gotowości społeczeństwa do wspierania tych działań oraz wzajemnego zaufania i odpowiedzialności.

I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE TERRORYZMU
Terroryzm, to szeroki termin oznaczający użycie siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności, w celu:

zastraszenia,
przymuszenia (wymuszenia),
lub okupu.

Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do podstawowych usług, takich jak: elektryczność, dostawy wody, opieka medyczna, telekomunikacja, komunikacja miejska.
W strukturach polskiej Policji funkcjonują pododdziały antyterrorystyczne i komórki minersko-pirotechniczne, specjalnie przygotowane do tego, aby zapobiegać i stawiać czoła aktom terroru.
Jednym z możliwych aktów terrorystycznych jest zamach bombowy. Specyfika zamachu bombowego polega na tym, że nie rozróżnia on "swoich" czy "obcych", natomiast pistolet (broń) zostaje wycelowany w konkretną osobę, porywa się również konkretnego człowieka. Ofiarą zamachu bombowego może stać się każdy, kto będzie przebywał w miejscu wybuchu. Nie mają na to wpływu jego poglądy polityczne lub stan majątkowy. Ofiarą może stać się równie dobrze matka z dzieckiem na spacerze, czy też emeryt wychodzący z banku. W przypadku aktu terrorystycznego, szczególnie bombowego, o podłożu ogólnie mówiąc politycznym, w większości przypadków ofiarami są ludzie, którzy nie maja nic wspólnego z działaniami przestępczymi.
Zamach bombowy niesie ze sobą negatywne skutki, ale często zdarza się, że zanim nastąpi eksplozja, bomba zostanie w taki lub inny sposób ujawniona. Tak więc specjaliści posługują się również terminem "incydent bombowy".
"Incydent bombowy" - to sytuacja, stwarzająca zagrożenie życia lub zdrowia przez podłożenie lub groźbę podłażenia materiału lub urządzenia wybuchowego. Właściwe zachowanie w przypadku wystąpienia takiej sytuacji jest niezwykle ważne dla przebiegu jego skutków i działania specjalistów policyjnych.
Informacji o zagrożeniu "incydentem bombowym" nie wolno bagatelizować ani lekceważyć.

Z A P A M I Ę T A J !

wybuch jest sytuacją nagłą i nieodwracalną,

ludzki organizm nie jest przystosowany do zjawisk, jakie towarzyszą wybuchowi i nie jest w stanie zareagować na wybuch, akcja jest szybsza od reakcji,

jeśli "widzisz" bombę, to ona "widzi" też ciebie, a to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia.

II. SYMPTOMY WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA "INCYDENTEM BOMBOWYM"

Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma ważnych znaków ostrzegawczych o możliwości wystąpienia zamachu lub są one dostrzegalne. Tak więc trzeba zwracać uwagę na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu, np. podczas zakupu w hipermarkecie, w podróży podczas uczestnictwa w imprezach masowych (np. koncertach muzycznych) lub uroczystościach religijnych itp. miejscach, gdzie przebywa duża liczba osób.

Zainteresowania i uwagi wymagają:

rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób,

pozostawione bez opieki przedmioty, typu: teczki, paczki, pakunki, itp.,

osoby wyglądająca na obcokrajowców,

osoby ubrane nietypowo dla danej pory roku,

samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach, tj. w pobliżu kościołów, synagog lub miejsc organizowania imprez masowych i zgromadzeń.

Należy jednak pamiętać, że terrorysta nie musi być odmiennej narodowości i wyróżniać się z tłumu szczególnym wyglądem.
O swoich spostrzeżeniach poinformuj: służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektu, Straż Miejską, lub Policję (telefony alarmowe - punkt IV).

III. JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA "INCYDENTEM BOMBOWYM"

Oto kilka rad przygotowanych przez ekspertów z Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.
Możesz przygotować się na wypadek powstania tego typu zagrożenia budynku użyteczności publicznej, tzn.:

zawczasu pomyśl, którędy można ewakuować się w pośpiechu z budynku, przejścia podziemnego tub zatoczonych miejsc. Zapamiętaj, gdzie znajdują się klatki schodowe wyjścia ewakuacyjne,

zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu. Zapamiętaj przedmioty z najbliższego otoczenia.
Należy pamiętać również o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków oraz nie pozostawiać bagażu bez opieki. Przypomnij o tym swoim dzieciom.
Jeżeli jesteś osobą, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, należy ten fakt zgłosić:

służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu,

Policji lub Straży Miejskiej (telefony alarmowe punkt IV), Informacji takiej nie należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej niekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić prowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.
Informując Policję lub jedną ze służb ratowniczych miasta Bydgoszczy (służby te posiadają sieć radiowej łączności ratowniczej umożliwiającą wymienny kontakt między sobą) należy podać następujące informacje:

rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot),

treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego.

numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia,

adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej,

opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu.

Wskazane jest uzyskanie od Policji potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia bombowego:


1. Do czasu przybycia Policji akcją kierują administrator obiektu, terenu lub osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo.
2. Na miejsca zagrożenia Incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze:
pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne, pogotowie wodnokanalizacyjne i Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
3. Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.
4. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.
5. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia "bomby", użytkownicy pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoja miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie, pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia.
6. Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarza, (datki schodowe, windy, toalety, piwnice, strychy) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu, sprawdzała i przeszukują osoby wyznaczone przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji.
7. Podejrzanych przedmiotów
NIE WOLNO DOTYKAĆ, A TYM BARDZIEJ PRZENOSIĆ! O ich lokalizacji należy powiadomić administratora, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz Policję.
8. Po ogłoszeniu ewakuacji, należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.
9. Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy lub nauki, należy je opuścić, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, plecaki, nesesery, teczki, odzież wierzchnią, itp.).
10. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne Policji.

Jak się zachować po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia "bomby":

podczas działań związanych z neutralizacją "bomby", zastosuj się do poleceń Policji,

ciekawość może być niebezpieczna - jak najszybciej oddal się z miejsca, zagrożonego wybuchem. Po drodze informuj o zagrożeniu osoby będące w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę,

po ogłoszeniu alarmu i zarządzaniu ewakuacji w obiektach publicznych, np. supermarketach, halach widowiskowo-sportowych, kinach, niezwłocznie udaj się do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób,

w przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie "ratuj" na siłę swojego samochodu - życie jest bezcenne.

Powyższe procedury obowiązują także we wszystkich rodzajach transportu publicznego.

IV. INFORMACJA NA TEMAT TELEFONÓW ALARMOWYCH

999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
986 - Straż Miejska
987 - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
52-348-60-50 - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy (tel. całodobowy)
112 - telefon alarmowy Policji dla użytkowników telefonów komórkowych
800-120-226 - infolinia Policji (połączenie bezpłatne).
800-460-021 - infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji Bydgoszcz (połączenie bezpłatne)
800-250-250 - infolinia dotycząca sytuacji w kraju (połączenie bezpłatne)
694-444-222 - infolinia dotycząca sytuacji w kraju (połączenie płatne)
800-505-050 - infolinia dotycząca sytuacji za granicą (połączenie bezpłatne)
800-252-525 - infolinia dotycząca sytuacji za granicą (połączenie bezpłatne)

Opracowano na podstawie materiałów Komendy Głównej Policji, przekazanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego