Grunt-cv - Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie

ZEGAR

Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Przejdź do treści

Grunt-cv

Parafia > Kapłani w parafii
3.08.1975 – 15.06.1989 proboszcz Stanisław Grunt

Urodzony dnia 3 listopada 1935 roku w Nowej Cerkwi koło Pelplina z rodziców Alojzego i Leokadii Gajdus. Ojciec był kowalem i maszynistą kolejowym. Ma czworo rodzeństwa.

Do szkoły podstawowej uczęszczał w czasie okupacji w Generalnej Guberni we wsi Maziarze koło Iłży, na skraju Puszczy Świętokrzyskiej, następnie w Radomiu, wreszcie pod koniec okupacji w Nowej Cerkwi, którą ukończył w 1950 roku. Naukę kontynuował w latach 1950-1954 w Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie.

Studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 1954-1959 w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie, otrzymując święcenia kapłańskie w dniu 12 lipca 1959 roku z rąk Biskupa Chełmińskiego Kazimierza Józefa Kowalskiego. Mszę św. prymicyjną odprawił w swej rodzinnej parafii w dniu 19 lipca 1959 r.

Pracę duszpasterską jako wikariusz i katecheta rozpoczął dnia 1 września 1959 roku w Górznie koło Brodnicy nad Drwęcą. Katechizował tam w szkołach podstawowych w Górznie, Miesiączkowie, Zaborowie i Czarnym Bryńsku.

Następnie został przeniesiony jako wikariusz i katecheta do Parafii Chrystusa Króla w Toruniu, w której pracował od 1 września 1962 roku do 31 lipca 1975 r. Początkowo prowadził biuro parafialne, następnie był katechetą w katechizacji pozaszkolnej dzieci szkół podstawowych i młodzieży szkół średnich. Szczególnie opiekował się młodzieżą z internatu Liceum Wodno-Melioracyjnego oraz Liceum Odzieżowego. Wspólnie z innymi wikariuszami był kapelanem szpitala miejskiego przy ul. Batorego oraz szpitala zakaźnego przy ul. Curie-Skłodowskiej. Organizował ogólno-toruńskie szkolenia ministrantów i lektorów. Prowadził liczne pielgrzymki z ministrantami i młodzieżą, szczególnie maturalną Spełniając swoje obowiązki duszpasterskie, jednocześnie studiował zaocznie w latach 1970-1973 na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i obronił pracę magisterską na temat: “Budzenie i kształtowanie powołań kapłańskich na przykładzie czasopisma Homo Dei w latach 1945-1970”.

Od 1 sierpnia 1975 otrzymał nominację na proboszcza Parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy Fordonie. Pracę inwestycyjną rozpoczął od rozbudowy i elektryfikacji zniszczonej kaplicy cmentarnej przy ul. Piastowej. Zmodernizował istniejące salki katechetyczne.

W dekanacie fordońskim był referentem do spraw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Patronował Duszpasterstwu Akademickiemu Akademii Techniczno-Rolniczej, które jako DA “Emaus” rozpoczęło działalność od dnia 5 października 1977 roku.

Został mianowany przez Biskupa Chełmińskiego Mariana Przykuckiego okręgowym duszpasterzem ludzi pracy.

W związku z budową Nowego Fordonu - “bydgoskiej sypialni”, zabiegał o lokalizację nowych świątyń dla przyszłych mieszkańców. W ten sposób zabezpieczył miejsca pod istniejące dziś parafie Matki Boskiej Królowej Męczenników przy Dolinie Śmierci (7 października 1983), św. Mateusza dla Osiedla Bajka i Szybowników (21 września 1985 r.), św. Marka dla Osiedla Tatrzańskiego (25 kwietnia 1990 r.) i św. Łukasza dla Osiedla Pałcz i Niepodległości (18 października 1992).

Po wieloletnich staraniach w dniu 13 marca 1983 roku otrzymał zgodę Prezesa Urzędu Rady Ministrów gen. Wojciecha Jaruzelskiego na przejęcie kościoła poewangelickiego pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Po prawie dwuletnim remoncie, kościół ten w dniu 27 grudnia 1985 roku został poświęcony i przekazany duszpasterstwu akademickiemu “Emaus”. Parafia zaś przy tym kościele została ustanowiona 1 lipca 1990 r.

W latach 1982-1984 budował kościół filialny w Strzelcach Górnych, który został poświęcony przez Biskupa Chełmińskiego Mariana Przykuckiego w dniu 18 września 1984 roku i otrzymał wezwanie św. Stanisława Kostki. Przy tym kościele, początkowo filialnym, została utworzona parafia w dniu 18 września 1986 roku, której zostaje pierwszym proboszczem.

Dla potrzeb katechizacji parafialnej w latach 1986-1988 wybudował przy kościele św. Mikołaja dom katechetyczny.

W uznaniu zasług duszpasterskich w dniu 30 marca 1985 roku został mianowany przez Ojca św. Jana Pawła II kapelanem honorowym. Od 1982 roku jest członkiem Diecezjalnej Rady Kapłańskiej, a od 1985 roku - członkiem Kolegium Konsultorów Diecezji Chełmińskiej, a następnie Pelplińskiej. Jednocześnie pełnił funkcję wizytatora diecezjalnego katechizacji parafialnej na okręg ODK Chełmża oraz był kierownikiem ODK Toruń i wykładowcą pedagogiki na szkoleniu katechetów świeckich w Toruniu.

Z dniem 15 czerwca 1989 roku został powołany przez Biskupa Chełmińskiego Mariana Przykuckiego do pracy w Kurii Diecezjalnej Chełmińskiej. W dniu 18 czerwca 1989 uroczyście pożegnał parafian i przeszedł do pracy ogólnodiecezjalnej, po prawie 14 letnim proboszczowaniu w Parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie.

Został mianowany Dyrektorem Ekonomicznym Diecezji Chełmińskiej i Dyrektorem Wydziału Budownictwa Sakralnego, nadzorując jednocześnie Wydział Prawny.

Kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Chełmińskiej został mianowany 2 stycznia 1990 roku i otrzymał swoją kanonię. Archidiakonem-infułatem Prześwietnej Kapituły Katedralnej Chełmińskiej został mianowany 2 styczni a 1991 roku i przejął odpowiedzialność za dobra doczesne Kapituły. Był członkiem Komitetu Obchodów Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego i sędzią instruktorem Biskupiego Sądu Duchownego. Obecnie jest również członkiem Rady Muzealnej, członkiem Ekonomicznej Rady Kurialnej, referentem Wydziału Konserwatorskiego i członkiem Kurialnej Komisji Sztuki Kościelnej. Należy również do Zarządu Caritas Diecezji Pelplińskiej.

W zarządzie Diecezją należy do Kolegium Konsultorów, Diecezjalnej Rady Kapłańskiej i Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Jest również członkiem Zespołu Diecezjalnego Radia “Głos”. Pełni odpowiedzialną funkcję spowiednika studentów Wyższego Seminarium Duchownego.

Z mandatu Biskupa Diecezjalnego jest członkiem Rady “Kapłańskiego Dzieła Modlitwy i Kontemplacji” z siedzibą w Gorzędzieju, prowadzonego przez Szensztacki Instytut Sióstr Maryi.

Obecnie jest też przewodniczącym Komisji Synodalnej do Spraw Dóbr Doczesnych Kościoła I Synodu Diecezji Pelplińskiej.

W ramach powyższych obowiązków zajmuje się aktualnie, wraz z zespołem prawników, rewindykacją dóbr materialnych diecezji i poszczególnych parafii. Prowadzi, wraz z zespołem ekspertów, renowację Bazyliki Katedralnej i Collegium Marianum. W ramach pracy duszpasterskiej głosi rekolekcje i przewodniczy w imieniu Biskupa Diecezjalnego licznym uroczystościom.

Jest autorem artykułów z dziedziny budownictwa sakralnego w diecezji, a także z dziedziny socjologii duszpasterskiej i teologii pastoralnej.
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Strona w sieci od 1 lipca 1999 r.
Wróć do spisu treści